Privacyverklaring

Elektrawebshop is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Elektrawebshop doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Elektrawebshop is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat doen we met uw gegevens:


Elektrawebshop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Elektrawebshop , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Elektrawebshop verstrekt. Elektrawebshop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

  • We gebruiken de gegevens voor het verwerken en leveren van uw bestelling.
  • We houden u hiermee op de hoogte van het verloop van uw order.
  • We verzamelen en analyseren gegevens over hoe u bij ons terecht komt en gegevens met betrekking tot de pagina's die u bezoekt. Dit doen we om onze webwinkel te optimaliseren. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
  • We gebruiken uw gegevens om de webwinkel voor u te personaliseren.
  • U kunt uw e-mailadres achterlaten om op de hoogte te worden gehouden van nieuws, aanbiedingen en acties. U kunt zich hiervoor op ieder moment weer uitschrijven.
  • U kunt een beoordeling schrijven die wij mogen tonen op onze website. U kunt kiezen om uw beoordeling anoniem of met naamsvermelding te schrijven.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Onze medewerkers of derden die werkzaamheden voor ons verrichten hebben inzicht in de verzamelde gegevens en zijn verplicht zorgvuldig en vertrouwelijk hiermee om te gaan.Bewaartermijn


Elektrawebshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Wat doen wij niet met uw gegevens:


Elektrawebshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Ook tonen we op basis van uw gegevens nooit andere prijzen dan aan een andere bezoeker. In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Elektrawebshop afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Elektrawebshop legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Elektrawebshop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten, statistieken te analyseren en verbeteringen door te voeren aan onze website. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Elektrawebshop geen cookies ontvangt.

Beveiligde verbinding


De gegevens die u bij ons achterlaat worden beschermd via een beveiligde verbinding. Hiervoor gebruiken we de techniek Secure Socket Layer (SSL). Via deze SSL verbinding worden de gegevens die u bijvoorbeeld invult bij het bestellen of in het contactformulier versleuteld aan ons verzonden.
Elektrawebshop gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Elektrawebshop voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
Elektrawebshop beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Rechten van betrokkenen


Elektrawebshop honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] .Elektrawebshop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

    “De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan Elektrawebshop verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen overgedragen worden - onder meer gebruikt voor:

              a)     risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;

              b)     het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;

              c)      de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;

              d)     Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschiedt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.             

              Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen betaal-aanbieder”

Vragen


Indien u nog vragen heeft over de Privacy Verklaring van Elektrawebshop, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Wanneer wijziging van onze Privacy Verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.